Mitä se on ja mitä ei ole 

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

”Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista” (1.Kor.13:9). 

”Ja kun papit lähtivät pyhäköstä, täytti pilvi Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden; sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin” (1.Kun.8:10-11). 

Yksi keskeisiä opetuksia Raamatussa koskee Jumalan temppeliä. Herran temppeli on paikka, jossa Jumalan kirkkaus asuu. Ulkonainen temppeli ei kuitenkaan ole Jumalan lopullinen tarkoitus, vaan Hänen halunsa on asua uskovissa ihmisissä, joista muodostuu lopullinen Herran temppeli. Tarkastelemme nyt lyhyesti 

Jumalan temppelin historiaa ulkonaisista temppeleistä alkaen ja päätyen lopulliseen Jumalan temppeliin, uskoviin ihmisiin. Aloitamme tarkastelumme Ilmestysmajasta. 

Ilmestysmaja erämaassa 

”Ja tehkööt he minulle pyhäkön (hepr. VT: mikdash = pyhäkkö) asuakseni heidän keskellään (hepr. VT: betokham = heidän sisällään, sisimmässään, keskellään)” (2.Moos.25:8). 

”…ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: ”Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin” (Heb.8:10). 

”Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita” (Ilm.11:19). 

Jumala antoi Moosekselle käskyn, että he tekisivät Hänelle pyhäkön, telttamajan, jotta Hän voisi asua heidän sisimmässään/keskellään (2.Moos.25-40). (Apostoli Paavali tulkitsi tämän nimenomaan siten, että Jumala halusi asua israelilaisten sisimmässä; 2.Kor.6:16; 2.Moos.29:45). Tätä Mooseksen päivien erämaavaelluksen aikana tehtyä pyhäkköä kutsutaan mm. Ilmestysmajaksi, asumukseksi ja Tooran (lain) majaksi (2.Moos.30:26; 25:9). Ilmestysmaja oli taivaassa olevan Jumalan temppelin kuva ja varjo. Jumala näytti vuorella Moosekselle kaavan ja mallin, jonka mukaan se oli valmistettava (2.Moos.25:40; Ap.t.7:44). Aaron ja hänen jälkeläisensä palvelivat pappeina Ilmestysmajassa ja leeviläiset palvelivat erilaisissa tehtävissä. Ilmestysmaja palveli Jumalan ilmestymisen paikkana erämaavaelluksen aikana ja myös sen jälkeen. Ilmestysmajan kaikkeinpyhimmässä oli Tooran (lain) arkku eli liiton arkku, jossa olivat kymmenen käskyn taulut eli liiton taulut, kultainen manna-astia ja Aaronin viheriöinyt sauva (Heb.9:1-7). Liitonarkun päällä oleva armoistuin (arkun kansi) on esikuva Jeshuasta, joka on uuden liiton armoistuin (2.Moos.25:16-22; Room.3:2325). Kun Ilmestysmaja valmistui ja vihittiin käyttöönsä, Herran kirkkaus täytti asumuksen, niin että Mooses ei voinut mennä sinne (2.Moos.40:34-35). 

Salomonin temppeli 

”Neljäntenäsadantena kahdeksantenakymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, neljäntenä vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin kuninkaaksi, alkoi hän siiv-kuussa, joka on toinen kuukausi, rakentaa temppeliä Herralle…Neljäntenä vuotena, siiv-kuussa, laskettiin Herran temppelin perustus. Ja yhdentenätoista vuotena, buul-kuussa, joka on kahdeksas kuukausi, temppeli oli kokonaan ja kaikkineen valmis. Hän rakensi sitä seitsemän vuotta” (1.Kun.6:1, 37-38). 

Ensimmäisen Jerusalemin temppelin rakensi Daavidin poika Salomo (v. 972-932 eKr.). Temppeli rakennettiin Moorian vuorelle, jonne Daavid pystytti alttarin jebusilaisen Araunan (Ornanin) puima-tantereelle (2.Sam.24:1825; 1.Aik.21:18-26). 

Tyyron kuningas Hiiram avusti Salomoa temppelin rakentamisessa, antaen rakennusaineita ja työväkeä (1.Kun.5; 2.Aik.2). Kun temppeli valmistui ja vihittiin käyttöön hebrealaisen kalenterin seitsemännessä kuussa, Jom Kippurin aikaan, sinne vietiin Ilmestysmaja kalustoineen ja liiton arkku ja Herran kirkkauden pilvi täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä sisälle toimittamaan palvelusta (1.Kun.8:1-13; 2.Aik.5:1-14: 7:110). Salomonin temppeli oli sen ajan maailman suurimpia ja loistokkaimpia rakennuksia. Tämä Jerusalemin ensimmäinen temppeli oli käytössä aina vuoteen 586 eKr. asti, jolloin Baabelin (Babylonin) kunin-kaan Nebukadnessarin joukot valloittivat Jerusalemin, tuhosivat pyhäkön ja veivät kaikki aarteet sotasaaliina Baabeliin ja kansan pakkosiirtolaisuuteen 70 vuodeksi (2.Aik.36:11-21). Tämä tapahtui kansan ja päämiesten syntien tähden. 

Serubbaabelin temppeli 

”Mutta Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: ”Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon Herra, hänen Jumalansa, ja hän menköön sinne” (2.Aik.36:22-23). 

”Mutta monet papit, leeviläiset ja perhekunta-päämiehet, vanhukset, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä, kun tämän temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä. Monet taas korottivat äänensä riemuiten ja iloiten. Eikä voitu erottaa raikuvaa riemuhuutoa kansan äänekkäästä itkusta; sillä kansa nosti suuren huudon, niin että huuto kuului kauas” (Esra.3:1213). 

”Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubbaabelin, Sealtielin pojan, hengen ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppeliä kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä kuudennessa kuussa, kuningas Daarejaveksen toisena vuotena” (Hag.1:14-15). 

Persian kuningas Koores (Kyyros) valloitti Baabelin (Babylonian) imperiumin syksyllä v. 539 eKr. Ensimmäisenä hallitusvuotenaan (538 eKr.) Koores antoi käskykirjan, jossa hän kehotti juutalaisia palaamaan maahansa 70 vuotisesta Baabelin pakkosiirtolaisuudesta rakentamaan Jerusalemin temppeliä. Hän myös lupasi Juudan ja Benjaminin päämiehille ja papeille ja leeviläisille avustuksia ja lahjoja sekä Baabeliin vietyjä temppelin kaluja vietäväksi takaisin Jerusalemiin (Esra.1:1-11). 

Kun temppelin perustukset laskettiin, vanhukset, jotka olivat nähneet Salomonin temppelin loiston, itkivät, koska tämä toisen temppelin alku oli hyvin vaatimaton. Nuori sukupolvi, joka ei ollut nähnyt Salomonin temppelin loistoa, iloitsi pienten alkujen päivästä. Juutalaisten viholliset uhkailivat ja estivät tämän toisen Jerusalemin temppelin rakennustyötä,niinettäsenvalmistuminen viivästyi monia vuosia (Esra.45). Kun Daarejeves (Dareios) tuli hallitsijaksi, hän antoi määräyksen temppelin rakentamisesta (Esra.6). Temppelin rakentamisessa oli johdossa käskynhaltija Serubbaabel ja siksi tätä toista Jerusalemin temppeliä kutsutaan usein Serubbaabelin temppeliksi. 

Työtä tukemassa olivat profetta Haggai ja Sakarja ja myös ylimmäinen pappi Joosua (hepr. VT: Jehoshua eli Jeshua; Esra; 6:14; Hag.1:14). Temppeli saatiin valmiiksi ja vihittiin käyttöön Daarejaveksen kuudentena hallitusvuotena (v. 516 eKr; Esra.6:15). (Haggain kirjan sanoma ulottuu myös lopun ajan profeetal-lisiin tapahtumiin). 

Herodeksen temppeli 

”Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: ”Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?” Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä”. Niin juutalaiset sanoivat: ”Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?” Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä” (Joh.2:18-21). 

”Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot” (Hag.2:6-9). 

Herodeksen temppeliä kutsutaan usein Jerusalemin kolmanneksi temppeliksi. Itse asiassa se ei ole kolmas temppeli, vaan toisen ns. Serubbaabelin temppelin laajennettu ja parannettu painos. Kun väki Serubbaabelin päivinä piti sen ajan temppeliä vaatimattomana Salomonin temppeliin nähden, Jumala antoi silloin sanoman, että: ”Tämän temppelin myöhempi kunnia on suurempi kuin aikaisempi” (Hag.2:1-9). Tämä toteutui kuningas Herodes suuren päivinä, joka määräsi temppelin ja laajennusja parannustyöt aloitettavaksi n. v. 20 eKr. Samalla temppelialue laajennettiin kaksikertaiseksi. Temppeli rakennettiin valkoisesta marmorista ja se oli hyvin loistelias, jopa komeampi kuin Salomon temppeli. Näin toteutui Herran sana Serurubbaabelin vaatimattoman temppelin myöhemmästä suuremmasta kunniasta. Myös Jeshuan opetuslapset ihailivat temppeliä, jota oli rakennettu 46 vuotta heidän aikanaan (Mat.24:1-2). 

Alkuseurakunnan uskovat kävivät temppelissä mm. rukoilemassa ja Paavali jopa uhrasi siellä nasiirilupauksensa päättymiseen liittyvän uhrin, Jaakobin ja muiden Jerusalemin alkuseurakunnan vanhinten kehotuksesta (Gal.5:3; Ap.t.2:46-47; 3:1-11; 4.Moos.6; Ap.t.18:18; 21:17-26; 24:17-18). Tämä ns. Herodeksen temppeli valmistui v. 64, mutta senkin kohtalona oli tuhoutua roomalaisten sotajoukkojen toimesta v. 70, jolloin uhritoimituksen lakkasivat. 

”Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän: ”Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta”…Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka 

Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät” (Luuk.21:5-6, 20-24). 

Juutalaiset nousivat kapinaan Rooman ylivaltaa vastaan ja sen seurauksena roomalaiset sotajoukot piirittivät Jerusalemia noin kolmen vuoden ajan. Piirityksessä tuli tauko ja silloin opetuslapset pakenivat Pellaan Jeshuan kehotuksen mukaisesti (Mat.24:1520). Lopulta kaupunki kukistui v. 70 ja joutui roomalaisten sotajoukkojen käsiin ja siinä yhteydessä Herodeksen temppeli tuhoutui Jeshuan sanojen mukaisesti. 

Josefus Flaviuksen mukaan yli miljoona juutalaista sai noina päivinä surmansa ja loput vietiin vankeina Roomaan ja myytiin orjiksi. Myös suuri osa temppelin aarteista vietiin sotasaaliina Roomaan ja niillä varoilla mm. rakennettiin Colosseum, jossa kristittyjä surmattiin petojen ruoaksi. Jotkut arvelevat, että Vatikaanin aarteistoista löytyy näitä temppelin ryöstettyjä aarteita. Jerusalem joutui pakanain tallattavaksi siihen asti kunnes pakanain ajat täyttyvät. 

Israel sai Jerusalemin vanhan kaupungin haltuunsa v. 1967, mutta mm. temppelivuori on edelleen islamin tallattavana ja temppelivuorella sijaitsevat ”islamilaiset hävityksen kauhistukset”, El Aqsa ja Kalliomoskeija. 

Jumalan seurakunta – Pyhän Hengen temppeli 

”Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani” (2.Kor.6:16). 

”Ettekötiedä,ettäteoletteJumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olet-te” (1.Kor.3:16-17). 

”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1.Kor.6:19). 

”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä Hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin Hän tarvitsisi jotakin, Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun.” (Apt. 17:2425). 

Jo silloin, kun Jumala käski rakentamaan Ilmestysmajan, Hän ilmaisi halunsa asua ihmisten sisimmässä. Paavali totesi tuomareille ja filosofeille Areiopagilla Ateenassa, Kreikassa, että Jumala ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Myös kuningas Salomo totesi, että taivaat ja taivasten taivaat eivät riitä Herralle asunnoksi (1.Kun.8:27). Kuitenkin Jumala haluaa asua ihmisten sisimmässä. Uudessa liitossa, jossa ei ole ulkonaista Jerusalemin temppeliä v. 70 jälkeen, uskovien ruumis on Jumalan Pyhän Hengen temppeli, eikä sitä saa turmella synneillä. Jumalan seurakunta kokonaisuutena on uuden liiton pyhä Jumalan temppeli ja Hän asuu Henkensä kautta uskovissa.Tämäkoskee kaikkia uskovia ihmisiä, niin israelilaisia kuin muiden kansojen uskovia. Jerusalemin temppelissä oli pylväitä ja myös uuden liiton Jumalan temppelissä on pylväitä, apostoleja (Joh.10:22-23; Ilm.3:12; Gal.2:9). 

Vanhassa liitossa Aaron ja hänen jälkeläisensä toimivat ylimmäisen papin tehtävässä ja pappeina. Uudessa liitossa Jeshua Messias on ylimmäinen Pappimme ja uskovat ovat kuninkaallista papistoa (Heb.7:10-28; 1.Piet.2:410: Ilm.5:5-10; 20:1-6). Uudessa liitossa Jumalan käskyt (Toora = opetus, ohjeet) eivät ole enää kivitauluissa, vaan ne on kirjoitettu uskovien sisimpään (Jer.31:3137). 

”Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini (hepr. UT: Toorani) heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ’Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. (Heb.8:10-11). 

Messiaan kuningaskunnan temppeli 

”Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi (hepr. VT: be’tokhekh = sisimmässäsi, sisälläsi, keskelläsi), sanoo Herra. Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin” (Sak.2:10-12). 

”Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki (hepr. VT: Toora = opetus, ohjeet, laki), Jerusalemista Herran sana”. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeuttamonillekansoille.Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan” (Jes.2:1-4). 

”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta” (Ilm.20:1-6). 

Lopun ajan tuomioiden jälkeen perustetaan Messiaan tuhatvuotinen rauhan kuningaskunta, Jossa Jeshua hallitsee ylösnousseiden pyhiensä kanssa (Jes.9:56; 13:9-13; Jes.11; Jes.24; Jes.65). Jerusalemiin rakennetaan kolmas temppeli ja kansat virtaavat sinne kuulemaan Jumalan Tooran (opetus, ohjeet, laki) ja Herran sananopetusta. Kansojenjäännökset menevät Jerusalemiin viettämään lehtimajanjuhlaa ja kumartamaan Herraa Sebaotia (Sak.14:16-19). Israelin kansan jäännös on tullut uskoon lopun ajan ahdistuksessa ja he toimivat pappiskansana Messiaan kuningaskunnassa, alkuperäisessä kutsumuksessaan (2.Moos.19:1-6; Sak.12; Room.11:25-29; Jes.62:46). 

Jesajan ohella myös profeetta Miika puhu Messiaan kuningaskunnan temppelistä (Miika.4:1-4). Jooel mainitsee, että Herran huoneesta juoksee lähde (Jooel.3:18). Sakarja profetoi, että nämä temppelin kynnyksen alta virtaavat vedet menevät itään, Suolamereen päinä ja myös Länsimereen eli Välimereen päin (Sak.14:8). Hesekiel kertoo, kuinka Jerusalemin temppelin kynnyksen alta kumpuaa vettä itään päin aina Suolamereen eli Kuolleeseen Mereen asti, niin että sen vesi paranee suolaisuudestaan ja siihen ilmestyy niin paljon kaloja, että siellä voi kalastaa (Hes.47). 

Hesekielin kirjan loppuluvuissa 40-48 kerrotaan Jerusalemin kolmannen temppelin eri osien mittaamisesta, jumalanpalveluksesta temppelissä ja Israelin maa-alueiden jakamisesta sukukuntien kesken. Kaupunki saa myös uuden nimen: ”Herra on täällä” (Hes.48:35). Tämä nimi tuleesiitä,että Jeshua Messias asuu kansansa keskuudessa Siionissa eli Jerusalemissa, kuten Sakarja kertoo. 

Jotkut väittävät, että Hesekielin näkemä temppeli ei olisi Jumalan temppeli, vaan antikristillisen ajan ns. antikristuksen temppeli, hävityksen kauhistus pyhässä paikassa. Hesekielin näkemä temppeli ei voi olla hävityksen kauhistus, koska hävityksen kauhistuksen asettavat Israelia ja juutalaiskansaa vastaan hyökkäävät viholliset, eivät israelilaiset (Dan.9:26-27; 11:31). Hesekielin näkemä temppeli ei voi olla antikristuksen temppeli senkään perusteella, että Herran kunnia täyttää temppelin. 

”Sitten hän kuljetti minut portille sille portille, joka antoi itää kohden. Ja katso: Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Sen kohina oli niinkuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa. Ja näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se näky, jonka olin nähnyt tullessani hävittämään kaupunkia; samanlaiset olivat näyt kuin se näky, jonka olin nähnyt Kebarjoen varrella. Niin minä lankesin kasvoilleni. Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin. Ja minä kuulin jonkun puhuttelevan minua temppelistä; mutta mies seisoi minun vieressäni. Se ääni sanoi minulle: ”Ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä iankaikkisesti. Ja Israelin heimo ei ole enää saastuttava minun pyhää nimeäni eivät he eivätkä heidän kuninkaansa haureudellansa, kuninkaittensa ruumiilla ja uhrikukkuloillansa” (Hes.43:1-7). 

Hesekiel näki Juudan pakkosiirtolaisuuden päivinä, kuinka Herran kirkkaus poistui kaupungin keskeltä ja temppelistä idän suuntaan kansan ja päämiesten syntien tähden (Hes.11:1, 22-23). Tuhatvuotisen Messiaan kuningaskunnan Jerusalemin temppelin täyttää Israelin Jumalan, Jeshua Messiaan kunnia, kulkien itäportin kautta temppeliin. Sen jälkeen itäportti pysyy suljettuna eivätkä muut saa kulkea siitä temppelialueelle (Hes.44:1-3). 

Jotkut ajattelevat, että Messiaan kunnia kulkee tuhatvuotisen Jerusalemin temppeliin nykyisen itäisen portin eli ns. kultaisen portin kautta. Portin edustalla on muslimien hautausmaa ja on ajateltu, ettei Messias voisi kulkea tuon portin kautta temppeliin, koska hän saastuisi hautausmaasta ja näin torjuttaisiin juutalaisen messiaan tulo temppeliin. On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että ottomaanien 1500-luvun lopulla rakentama vanhan kaupungin muuri ja kultainen portti olisi paikallaan silloin, kun Messiaan kunnia saapuu temppeliin. Jerusalem, Israel ja koko maailma kokee Raamatun profetioiden valossa valtavan geologisen myllerryksen lopun ajan tapahtumissa ja tuskin nykyiset muurit ja portit ovat silloin jäljellä. 

”Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan” (Hes.38:18-20). 

”Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut” (Ilm.16:20).

”Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi” (Sak.14:1-5) 

Lopun ajan myllerryksissä, sodissa ja tuomioissa, Messiaan tulemuksen päivinä, tapahtuu Israelissa ja koko maailmassa valtava geologinen myllerrys (Jes.13:913; Hag.2:21-22; Heb.12:26). 

Kun Messiaan jalat koskettavat Öljyvuorta, se halkeaa kahtia suureksi laaksoksi ja temppelivuorella olevat islamilaiset ”hävityksen kauhistukset”, Kalliomoskeija ja El Aqsa, putoavat rotkoon ja tuhoutuvat (Dan.11:31; Mat.24:15). Silloin ne eivät enää ole esteenä kolmannen Jerusalemin temppelin rakentamiselle Messiaan kuningaskunnassa. Israeliin tuleva suuri maanjäristys saa aikaan myös sen, että kaikki muurit sortuvat maahan. 

Koko maailmassa tapahtuu valtaisa maanjäristys ja geologinen mullistus, niin että kaikki vuoret sortuvat maahan ja maapallosta tulee verrattain tasainen (Jes.40:4-5; 64:1-3; Hab.3:1-10; Ilm.6:14). Siionin vuori Jerusalemissa tulee olemaan maapallon korkein vuori Messiaan valtakunnassa ja sinne rakennettavaan temppeliin kansat nousevat kuulemaan Tooran ja Herran sanan opetusta. Tämän vuoren etelärinteellä sijaitsee Messiaan kuningaskunnan aikana Jerusalemin kaupunki (Hes.40:1-2). 

Alueen geologia muuttuu perusteellisesti ja on riittävästi tilaa sekä kaupungille että temppelille. 

Entä sitten suosittu tulkinta antikristillisen ajan Jerusalemin temppelistä, jossa uhrataan vanhan liiton mukaisia eläinuhreja, johon antikristus menee, lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, julistaa olevansa jumala ja rikkoo seitsenvuotisen liittonsa Israelin kanssa? 

Tämä käsitys perustuu pääasiassa kahteen mielestäni väärin tulkittuun Raamatun kohtaan: Dan.9:27 ja 2.Tes.2:1-9. Danielin profetia on monien tulkitsijoiden ja erityisesti messiaanisten tulkitsijoiden mukaan ymmärretty siten, että se toteutui Messiaan tehdessä uuden liiton ristinkuolemallaan ja sovintoverellään, jolloin vanhan liiton teurasuhrit ja muut uhrit menettivät sovittavan merkityksensä ja lakkautuivat (Heb.9-10). Tessalonikalaiskirjeen kohta taasen voidaan ymmärtää toteutuneen ja toteutuvan Rooman kirkossa, jossa paavi on asetettu Kristuksen sijaiseksi Jumalan seurakuntaan eli uuden liiton Jumalan temppeliin. (Antikristus merkitsee kreikan alkutekstin mukaisesti Kristuksen sijaista ja samalla vastustajaa. Paavin tiaran teksti ”Vicarius Filii Dei” merkitsee: Jumalan pojan sijainen; 1.Joh.2:18-19). 

On siis erittäin epätodennäköistä, että antikristuksen ajan temppeli rakennetaan, vaikka Jerusalemissa ja Israelissa toimivat järjestöt, kuten Temppeli Instituutti ym., yrittävätkin kovasti puuhata sitä. On siis todennäköistä, että Jerusalemin kolmas temppeli rakennetaan vasta Messiaan kuningaskunnan alussa. 

Entä sitten uhritoimitukset Jerusalemin temppelissä Messiaan kuningaskunnan aikana, joista Hesekiel ja Sakarja puhuvat (Hes.45-46; Sak.14:20-21). Voidaanko uhrata Messiaan kuningaskunnassa vanhan liiton aikaisia eläinuhreja? Eikö Jeshua tehnyt ne mitättömiksi omalla ristin uhrillaan (Heb.9-10)? 

Jotkut ajattelevat virheellisesti, että Hesekielin kuvaus ei voi pitää paikkaansa. Monien arvovaltaisten Raamatun tulkitsijoiden mukaan Raamattu pitää tältäkin osalta ottaa kirjaimellisesti niin kuin on kirjoitettu. 

On vaarallista mennä vesittämään ja mitätöimään Raamatun kirjoituksia tältäkään osin, vaikka ne eivät sopisi meidän ajatusmalliimme. Uhraamisen ymmärtämiseen mielestäni on kaksi tulkintamahdollisuutta. Voidaan ajatella, että uhrikuvaukset ovat symbolisia, tarkoittaen Jeshuan uhria. Toinen mahdollisuus on kirjaimellinen uhraaminen, joilla ei kuitenkaan voi olla syntiä poistavaa merkitystä. Heprean kielessä on sana ”chet”, joka tarkoittaa sekä syntiä että syntiuhria. Paavali kirjoitti korinttolaisille, että synnitön Messias tehtiin meidän tähtemme synniksi (2.Kor.5:21). Tässä kääntäjät valitsivat mielestäni väärän tulkinnan ”synniksi”, kun olisi pitänyt kääntää että synnitön Messias tehtiin ”syntiuhriksi” meidän tähtemme. Kun siis puhutaan Hesekielin temppelikuvauksessa syntiuhreista, se voidaan ymmärtää myös siten, että pidetään esillä Messiaan Golgatan ristillä suorittamaa ”syntiuhria” pelastukseksi jokaiselle, joka haluaa uskoa Jeshuaan ja seurata Hänen opetustaan ja käskyjään. 

Aika sitten näyttää lopullisesti, mitä kaikkea uhritoimitukset merkitsevät. Joka tapauksessa Raamatun kirjoitukset käyvät varmasti toteen viimeistä piirtoa myöten myös temppeliasiassa ja aika tulee osoittamaan yksityiskohdat. 

Hesekielin näkemässä temppelissä leeviläiset Saadokin (hepr. VT: tsadik = vanhuskas, oikeamielinen) vanhurskaat jälkeläiset, jotka ovat pysyneet uskollisina Jumalalle, suorittavat pappispalvelusta (Hes.44:6-16). Ne leeviläiset, jotka eivät olleet uskollisia ja eksyttivät kansaa, joutuvat muihin palvelustehtäviin temppelissä, mutta eivät saa suorittaa pappispalvelusta. 

Tämä viittaa siihen, että ”Vanhurskaan” Jeshuan jälkeläiset, messiaaniset leeviläiset, jotka uskovat Häneen, saavat suorittaa pappispalvelusta. Heidän kohdallaan näyttäisi yhdistyvän leeviläisen pappeus ja uuden liiton uskovien melkisedekiläinen pappeus (Heb.7:9-28). 

Jesajan teksti viittaa siihen, että muidenkin kansojen uskovia otetaan mukaan leeviläiseen pappispalvelukseen Messiaan kuningaskunnassa (Jes.66:18-21). 

Uusien taivaiden ja uuden maan temppeli 

”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki”. Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet”. Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani…. 

Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan” (Ilm.21:1-7, 22-27). 

Kun tuhatvuotisen Messiaan kuningaskunnan aika päättyy, päästetään saatana joukkoineen vankeudestaan ja hän lähtee villitsemään kansoja, Googin ja Maagoogin joukkoja, viimeiseen kapinaan Jumalaa, Jerusalemia ja pyhien leiriä vastaan (Jes.24:21- 23; Ilm.20:7-15). Tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa Jumalan viholliset ja silloin on ns. maailmanloppu, vanha maailma katoaa. Viimeisen tuomion jälkeen, jossa Jeshua on tuomarina ja pyhät ”aputuomareina”, Jumala luo uudet taivaat ja uu-den maan, joissa vanhurskaus asuu (Joh.5:22, 2729; 1.Kor.6:1-7; 2.Piet.3:10-14). 

Taivaallinen uusi Jerusalem laskeutuu uuden maan päälle Jumalan, Karitsan ja pyhien iankaikkiseksi hallintokeskukseksi. Kuuta ei enää ole eikä tarvita auringon valoa, koska Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on Karitsa (Ps.72:7). Tässä uudessa Jerusalemissa ei enää ole ulkonaista temppeliä sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli ja Karitsa. 

Silloin Jumalan lunastussuunnitelma, joka on ollut tiedossa jo ennen maailman perustamista, saa lopullisen ja iankaikkisen Kun tuhatvuotisen Messiaan kuningaskunnan aika päättyy, päästetään saatana joukkoineen vankeudestaan ja hän lähtee villitsemään kansoja, Googin ja Maagoogin joukkoja, viimeiseen kapinaan Jumalaa, Jerusalemia ja pyhien leiriä vastaan (Jes.24:2123; Ilm.20:7-15). Tuli lankeaa täyttymyksensä (1.Piet.17-21; Ilm.13:8). Silloin Jumalan pyhät, Karitsan verellä lunastetut, jotka ovat ottaneet uskossa vastaan pelastuksen Jeshua Messiaassa ja ovat seuranneet Häntä kuuliaisina Hänen sanalleen ja käskyilleen, saavat asua ikuisesti uudessa maailmassa, lopullisessa iankaikkisessa Jumalan kuningaskunnassa. 

Se on iankaikkista vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä ja täynnä rakkautta (Room.14:17; 1.Kor.13:13; 1.Joh.4:8). Silloin saamme asua ikuisesti Jumalan temppelissä, Jumalan ja Messiaan kirkkauden läsnäolossa. 

Siihen uuden maailman kirkkauteen meitä kaikkia kutsutaan Jeshua Messiaan kautta.

Kategoriat: Temppelivuori